WWW.ALKO.XMC.PL

Ogólny obraz zjawiska alkoholizmu

Niestety obraz, jaki zaznaczył się w Polsce nie jest zadowalający i optymistyczny, gdyż populacja osób z rodzin alkoholowych obecnie liczy szacunkowo od 4-6 milionów ludzi cierpiących na głębokie zaburzenia somatyczne i psychiczne, około 2-3 milionów osób nadużywających alkoholu, i ponad milion uzależnionych wymagających pomocy terapeutycznej, 1,5 miliona dzieci z rodzin rozbitych na skutek alkoholizmu jednego lub obojga rodziców oraz 2,5 miliona dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Alkohole Whisky XMC PL

Nie jest to statystyka najnowsza, ale te dane mogą być przerażające, a badania przeprowadzone wykazują, że problem alkoholizmu zwiększa się z roku na rok. Coraz częściej po alkohol sięgają dzieci dla zabicia swego wolnego czasu, coraz częściej po alkohol sięgają kobiety w celu zmniejszenia napięcia w ich życiu rodzinnym i zawodowym.

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu

Leczenie alkoholizmu oznacza interwencje, które mają na celu przerwanie toczącego się procesu alkoholowego i prowadzą do trzeźwego, wolnego od wpływu alkoholu życia. W porównaniu z innymi przewlekłymi chorobami alkoholizm znacznie łatwiej poddaje się terapii. W rzeczywistości każdy alkoholik, który szuka pomocy i chce aktywnie uczestniczyć w procesie rehabilitacji ma realne szanse na szczęśliwe, twórcze życie. Stopniowo coraz powszechniejsza staje się świadomość, że alkoholizm jest chorobą poddającą się leczeniu. Przyczyniła się do tego działalność publiczna sławnych osób znajdujących się w trakcie procesu zdrowienia. Podobnie jak istnieje wiele powodów, dla których ludzie popadają w alkoholizm, tak wiele jest przyczyn, które skłaniają ich do rozpoczęcia leczenia.

[Czytaj Całość…]

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień oraz przykładowe programy profilaktyczne w Polsce.

Zwalczanie uzależnień jest zadaniem niezmiernie trudnym i jak wskazuje praktyka jest wiele form rzeczywiście skutecznych. Ponadto zachodzące w naszym kraju zmiany ustrojowe powodują, iż zainteresowanie zjawiskiem nieco osłabło, stąd zmniejszył się zakres działań profilaktycznych, prewencyjnych i wychowawczo- terapeutycznych, co warunkowane jest ograniczeniem możliwości finansowych państwa i przesunięciem głównych punktów zainteresowania na sprawy gospodarcze.

ALkohol Trzyma na Uwięzi XMC.PL

Podejmowane kroki zaradcze mają często charakter deklaratywny, propagandowy i nie konsekwentny, a co gorsza równie często do głosu dochodzą koncepcje rozwiązań radykalnych, prohibicyjnych, zakazująco- ograniczających, znajdujących coraz szerszy społeczny oddźwięk. Skuteczna profilaktyka musi mieć charakter systemowy, gdzie społeczne oddziaływania rozpoczynają się od rodziny, zaś kończą na wyspecjalizowanych instytucjach leczniczych, pomocowych i terapeutycznych.

[Czytaj Całość…]

Fazy rozwoju alkoholizmu

W tradycyjnym ujęciu E. M. Jellinka w rozwoju choroby alkoholowej można wyodrębnić cztery główne fazy:

Stary dasz Radę :-)

1. Faza symptomatyczna ( wstępna) trwająca od kilku miesięcy do dwóch lat. Picie alkoholu umotywowane jest zewnętrzną przyczyną, choć zaczyna się już szukanie okazji do picia. Jest to okres picia jedynie towarzyskiego, w pełni kontrolowanego, lecz niepokojącym objawem jest szukanie ulgi w alkoholu, który powoduje odprężenie psychiczne. W końcowym etapie tej fazy występuje wzrost tolerancji na alkohol, czyli możliwości wypicia większej ilości alkoholu bez upijania się.

2. Faza zwiastunowa trwająca od kilkunastu miesięcy do kilku lat. Faza ta charakteryzuje się zwiększeniem ilości używanego alkoholu oraz występowaniem palimpsestów alkoholowych tj. krótkotrwałych stanów niepamięci, już nawet po wypiciu niewielkiej dawki alkoholu. W początkowym okresie fazy zwiastunowej krytycyzm w stosunku do nadużywania alkoholu jest zachowany, lecz w okresie późniejszym zanika.

3. Faza krytyczna małe dawki wyzwalają potrzebę picia, występują stany dysforyczne, często obniżenie potencji płciowej oraz objawy nieuzasadnionej zazdrości w stosunku do partnerki. W fazie tej występuje utrata kontroli nad raz rozpoczętym piciem.

4. Faza chroniczna występuje w niej ranne regularne picie, używanie alkoholu w pracy, obniżenie tolerancji na alkohol, lęki i drżenie rąk w okresie abstynencji alkoholowej, cechy degradacji społecznej, a około 10 % choroby psychiczne.
Inaczej jeszcze przedstawia rozwój uzależnienia od alkoholu M. Krol-Fijewska, podkreślając fakt, iż pierwsze fazy są charakterystyczne dla wszystkich ludzi:

[Czytaj Całość…]

Objawy Cechy Typy Alkoholizmu

Alkoholizm jako choroba i zjawisko patologiczne

Zjawisko alkoholizmu w Polsce jest aktualne od wielu lat, jednak stosunkowo niedawno zaczęto je traktować nie jako społeczną normę, dobry polski zwyczaj, a problem, którego skutki dotykają nie tylko osoby uzależnione, ale i ich najbliższych oraz dalsze otoczenie – osoby w jakiś sposób zależne od alkoholika. Jest to problem społeczny, gdyż jego skutki odczuwa cale społeczeństwo.

Whisky - Paskudctwo czy nie dorosłem jeszcze ?

Alkoholizm traktuje się dzisiaj jako chorobę, co powoduję zmianę stosunków wobec alkoholika, eliminując moralną jego ocenę, a traktując go jako osobę chorą, która potrzebuje leczenia i pomocy płynącej z zewnątrz. Jest też traktowana jako choroba woli, co wynika z siły uzależnienia. Alkoholik nie ma szansy kontrolować swojego picia i nie jest to wina jego słabego charakteru, ale istota i siła choroby.

Alkoholizm zalicza się do zjawisk z zakresu patologii społecznej, w ujęciu klinicznym i psychologicznym traktowany jest jednak szczególnie, gdyż stanowi przypadek toksykomanii tolerowanej. Pogłębia to destrukcyjny charakter uzależnienia, pośrednio warunkując fakt, iż chory nie uświadamia sobie własnego problemu z alkoholem, bowiem nie dostrzega u siebie niepokojących jego objawów, ani też zagrożeń stąd wypływających, a ponadto nie ma świadomości konieczności podjęcia leczenia, którego najczęściej odmawia.

[Czytaj Całość…]

Teorie, fazy rozwoju oraz przyczyny i konsekwencje uzależnień

Istotnym punktem w poznaniu dynamiki choroby alkoholowej jest poznanie koncepcji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz socjologicznej. Te trzy dyscypliny naukowe rozpatrują tą chorobę w swoich sferach i stwarzają własne teorie na temat uzależnienia.

Wypijmy za błędy! za błędy na Górze....

Koncepcja medyczna zakłada, że uzależnienie jest chorobą w sensie medycznym, zaś jego przyczyny tkwią we właściwościach przyjmowanego środka i organizmu osoby uzależnionej. Właściwości uzależniające posiada sam środek, chodź niewątpliwie równie istotne są czynniki osobnicze związane z jednostką, a także czynniki środowiskowe

  1. Medyczne koncepcje etiologii uzależnień bardziej szczegółowo rozwijane są w odniesieniu do alkoholizmu, wyróżnia się tu teorie biomedyczno- metaboliczne, teorie organicznego uszkodzenia mózgu,teorie zaburzenia funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych, nieprawidłowego funkcjonowania OUN lub trzustki oraz teorie genetyczne
  2. Koncepcja psychologiczna uważa, że uzależnienie stanowi przejaw zaburzeń jednostkowych, gdzie przyjmowanie środków psychoaktywnych to zewnętrzny przejaw adaptacyjno- obronnych mechanizmów osobowości
  3. Najszersze stanowisko uzależnień rozpatrywane jest w ramach koncepcji psychoanalitycznej, behawioralnej i humanistycznej.

[Czytaj Całość…]

Podstawowe pojęcia związane z uzależnieniem

Ważnym punktem poznania choroby alkoholowej jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, które wiążą się z tego rodzaju uzależnieniem, bez zapoznania się z tymi pojęciami nikt nie będzie mógł zrozumieć tej choroby, oraz nie zrozumie, jakie ona ma konsekwencje. Oto najważniejsze wg mnie pojęcia:

Alkoholizm Pojęcia

Toksykomania ujmowana jest najczęściej jako przyjmowanie substancji chemicznych (syntetycznych lub naturalnych, mających szkodliwy wpływ na organizm i psychikę jednostki), wykazujące patologiczny charakter przyzwyczajenia do przyjmowania określonego środka. Stanowi ona nadmierne używanie lub nałogowe nadużywanie środków leczniczych, jednakże nie w celu leczniczym, oraz innych środków naturalnych lub syntetycznych odurzających lub nie odurzających działających relaksująco lub pobudzająco, ale zawsze szkodliwie na organizm człowieka, bądź prosto ujmuje się ją jako nawyk okresowego lub systematycznego przyjmowania różnych środków szkodliwie oddziałujących na organizm.Przy czym środki odurzające to te, które wywołują stan odurzenia i mogą spowodować ujemne skutki dla fizycznego lub psychicznego zdrowia ludzkiego, zaś w definicji środków uzależniających akceptuje się wspólną ich cechę- zdolność potencjalnego wywołania u pewnych osobników stanu psychicznego, określanego jako uzależnienie psychiczne.

[Czytaj Całość…]